Skip links

KVKK

CİHANGİR SPOR MERKEZİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Nimet Gökmen – Cihangir Spor Merkezi (‘’CS Club’’) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz, CS Club ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ve elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. Spor salonu ziyaretleriniz esnasında satış sorumlusu çalışanlarla kurmuş olduğunuz iletişim esnasında sözlü olarak,
 2. CS Club’a ait internet sitesi üzerinden bilgi almak amacıyla doldurmuş olduğunuz elektronik form vasıtasıyla,
 3. Spor salonu üyeliğinizin başlangıcında doldurulan yazılı üyelik formu ve sözleşmesi vasıtasıyla,
 4. Üyeliğiniz esnasında yapacağınız şikayet ve üyelik dondurma işlemleri amacıyla iletişime geçtiğiniz çalışanlarımıza yapmış olduğunuz sözlü ve yazılı bildirimler vasıtasıyla,
 5. Bina ve spor salonu içerisinde yer alan kameralar vasıtasıyla,

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 1. Açık rızanızın bulunması,
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
 5. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 8. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

3. Toplanan Kişisel Verileriniz

Sizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4’te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde CS Club tarafından işlenmektedir:

 1. Müşteri üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi (kimlik, iletişim, mesleki bilgi, sağlık bilgisi, CS Club’ı nasıl keşfettiğiniz, üyelik tipi ve süreci, üyelik başlangıç ve bitiş tarihi, dondurma süresi, acil durumlarda haber verilecek kişinin adı soyadı ve telefon numarası, ödeme şekli, satış sorumlusu), (Hukuki sebep: sözleşmenin kurulması ve ifası, açık rıza)
 2. Reklam/kampanya/promosyon ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında elektronik ticari iletilerin (kampanya, reklam, promosyon, hediye kodları) SMS vasıtasıyla gönderiminin sağlanması (kimlik, iletişim, pazarlama bilgileri), (Hukuki sebep: açık rıza)
 3. Fiziksel mekan güvenliğinin temini kapsamında bina ve spor salonu güvenliğinin sağlanması (fiziksel mekân güvenliği bilgisi), (Hukuki sebep: hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)
 4. Üyelik satış süreçlerinin yürütülmesi kapsamında satın almış olduğunuz üyeliklere ilişkin fatura düzenlenmesi  (kimlik, iletişim bilgisi), (Hukuki sebep: sözleşmenin kurulması ve ifası)
 5. Talepte bulunan üyelere spor programı yazılabilmesi (kimlik, sağlık bilgileri, boy, kilo, yağ ve kas oranı bilgileri), (Hukuki sebep: açık rıza, sözleşmenin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması)
 6.   Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi (kimlik, iletişim, pazarlama bilgisi), (Hukuki sebep: sözleşmenin ifası, meşru menfaat)
 7. Talep/şikayetlerinizin takibinin sağlanması (kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgisi), (Hukuki sebep: sözleşmenin ifası, hukuk yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması)
 8.   Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında pazarlama faaliyetleri çerçevesinde satın alınan üyelikler üzerinden müşteri segmentasyonu ve pazarlama analizlerinin yapılması (kimlik, iletişim, pazarlama bilgisi), (Hukuki sebep: açık rıza)
 9.   İnternet sitesi, sosyal medya kanalı veya sözlü olarak talebiniz üzerine spor salonu ile ilgili tarafınıza bilgi sağlanması (kimlik, iletişim bilgisi), (Hukuki sebep: ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması)
 10.   Müşteri giriş çıkışlarının kartlı sistem veya mobil uygulama üzerinden barkod vasıtasıyla takibinin sağlanması (kimlik bilgisi), (Hukuki sebep: bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, meşru menfaat)
 11.   Mobil uygulama üzerinden salon içerisindeki program, ölçümleriniz ve stüdyo derslerinin takibi ve derslere rezervasyon yapılmasının sağlanması (kimlik, iletişim, üyelik bilgileri), (Hukuki sebep: sözleşmenin ifası, meşru menfaat)
 12. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgisi, hukuk işlem bilgisi), (Hukuki sebep: hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi)

5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

CS Club, Kişisel Verilerinizi, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (Madde 4’te belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde) yurt içinde; hukuk, muhasebe, güvenlik vb. benzeri alanlarda destek alınan gerçek ve tüzel kişilere, CS Club bünyesinde çalışmakta olan eğitmenlerimize, CS Club’ın faaliyetleri ile ilgili yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (SMS gönderimi, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ve yazılım desteği veren firma), hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan CS Club’tan talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 6. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak CS Club’a iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca CS Club’a daha önce bildirilen ve CS Club’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

CS Club başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sorumlusu : Nimet Gökmen

Posta adresi : Kuloğlu Mahallesi, Sıraselviler Caddesi, Mavi Plaza, No:84, D:1, Cihangir,   Beyoğlu, İstanbul 

E- posta adresi : iletisim@cihangirsportsclub.com