KVKK Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yürürlükteki yasal mevzuat ve evrensel değerler kapsamında kişisel verilerinizin güvenliği ve buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği ilkesi gereğince Cihangir Sports Club olarak sizi bilgilendirmek isteriz. 
Cihangir Sports Club olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda yasal mevzuat kapsamında öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen azami çabayı gösteriyoruz.  
Cihangir Sports Club, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek veya devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir. 
Bilgilendirmemizde, kavramların tanımı, veri sorumlusu bilgileri, verilerin hangi amaç için işleneceği, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamadaki hukuki neden ve toplama yöntemi ile kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

A.TANIMLAR                              
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 
Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, 
Anonim Hale Getirme: kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini, 
ifade eder. 

B. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ YÖNTEMİ VE HUKUKİ NEDENİ
Cihangir Sports Club, internet sitesi üzerinde işlenen verileriniz ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak veri sorumlusudur ve 6698 Sayılı kanun ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde verilerinizi işlemektedir.  
İnternet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber, aşağıda yer alan verileriniz elektronik ortam üzerinden ve/veya beyanınız doğrultusunda ya da bilginiz dâhilinde toplanabilecektir: 
Cihangir Sports Club tarafından kullanılan 
http://cihangirsportsclub.com  internet sitesi üzerinden ulaştığınızda, çağrı merkezimiz/sosyal medya hesaplarımız/e-posta hesabımız/mobil uygulamalarımız üzerinden iletişim sağladığınızda, tarafımızdan düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda, şirketimizi ziyaret ettiğinizde, iş başvurusu ve benzeri başvuru yaptığınızda, şirketimiz amaç ve konusuna giren faaliyetler kapsamında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri dosyalarında taraf ve/veya vekili olmanız durumunda kanuni gereklilik gereği kişisel verileriniz, (isim, telefon, adres, TC kimlik numarası, fotoğraf, MERSİS numarası, e-posta adresi, KEP adresi, Vergi kimlik bilgileri ile Kanuni gereklilik sebebiyle; internet sitesine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, internet protokolü, kaynak ve hedef nokta bilgileri ile konum bilgisi, İnternet sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı veriler ) otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. 
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK ilgili maddesinde öngörüldüğü üzere; 
•    Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
•    Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
•    Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
•    İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak olma,
•    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
 ilkelerine uygun olarak işlenecektir.
 
C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; 
-Şirketimizin maksat ve mevzuuna giren, arabuluculuk, tahkim vs. alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilebilmesi, 
-Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
Cihangir Sports Club tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması,
-Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi, 
-Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi,
-Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması,
-Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi,
-Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla, Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki nedenlere dayanarak ticari faaliyetimizi yürütmek ve hukuki sorumluluklarımızı yerine getirmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki nedenle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir. 


KVKK 5. ve 6. Maddeleri’nde belirtilen;
-İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Cihangir Sports Club’ın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Cihangir Sports Club’ın meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması dahilinde işlenebilecektir. 


6698 sayılı KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin Cihangir Sports Club tarafından işlenmesi mümkündür. 


1.Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
2.Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 
3.Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
4.Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması, 
5.Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
6.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
7.Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Cihangir Sports Club’ın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Cihangir Sports Club’a yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

D- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Cihangir Sports Club olarak KVKK’nın 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde tarafımızdan ve iş/çözüm ortaklarımızla yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşabilmekte veya aktarabilmekteyiz. 
Kişisel verileriniz;
Üniversiteler, Eğitim hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, Avukatlar, Arabulucular, TC. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


E- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Firmamıza başvuruda bulunarak, kişisel verilerinizin; 
a.    İşlenip işlenmediğini öğrenme, 
b.   İşlenmişse bilgi talep etme, 
c.     İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
d.   Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 
e.   Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

f.    İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
g.   Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
h.   Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.               
 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, kimliğinizi kanıtlayan belgelerle birlikte Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başkaca bir yöntem belirleninceye kadar iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla aşağıda belirtilen adresimize veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde Şirketimiz tarafından ücret talep edilebileceği gibi; talebinizle ilgili olarak kişisel veri sahibinin gerçekten kim olduğunu anlamak ve kimliğini teyid etmek, bilgileri doğru kişiyle paylaşmak amacıyla bazı doğrulayıcı ilave bilgi de talep edilebilecektir.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ


 

Cihangir Sports Club

İnternet Adresi

: www.cihangirsportsclub.com

Telefon Numarası 

+90 (212) 245 12 55

E-Posta Adresi 

info@cihangirsportsclub.com

Adres

Kuloğlu, Sıraselviler Cd. 84/1 D:2, 34000 Beyoğlu/İstanbul