Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası 

Ziyaret ettiğiniz bu web sitesi Cihangir Sports Club’a bağlıdır. 

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz ve gizlilik/güvenlik bildirimimizi okuduğunuz için teşekkür ederiz. 

Veri Güvenliği ve Gizlilik Yaklaşımımız Hakkında Temel Bilgiler 

Cihangir Sports Club, tüm bilişim sistemlerinde kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanması ile hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmanız için gerekli tüm önlemleri almıştır. Cihangir Sports Club için gizlilik ve güvenlik, müşterilerimiz ile oluşturduğumuz ilişkinin temelini oluşturmaktadır. Cihangir Sports Club, gizlilik ve güvenliğinize verdiğiniz önemi çok iyi anlar ve buna en üst seviyede değer verir. 

Bu siteyi kullanırken paylaşacağınız bilgiler, Cihangir Sports Club üye ağı şirketleri arasında başka bir firma tarafından da kontrol altında tutulabilir. Bunun nedeni ilgili verilerin kontrolünü, denetimini ve güvenliğini üst düzeyde sağlamaktır. Her bağımsız üye, kontrolünde ve denetiminde bulunan veri konusunda yasal olarak sorumludur. 

Cihangir Sports Club Gizlilik Bildirimi, Cihangir Sports Club üye ağındaki internet sitelerimiz, yazılımlarımız, self-service uygulamalarımız, mobil uygulamalar veya sosyal medya hesaplarımız ve diğer çevrimiçi ya da çevrimdışı kanallar ile toplanan ya da iletilen Kişisel Veriler dahil olmak üzere Cihangir Sports Club tarafından işlem görmüş bütün verileri kapsamaktadır. 

Kişisel verilerin korunması 

Cihangir Sports Club, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler yalnızca … yönetim ofisi kapsamındaki hizmetleri ve her türlü gizlilik güvenlik prosedürünü uygulamaya yetkili Cihangir Sports Club personeli, gizlilik güvenlik yetki matrislerinde adı geçen personel ve Cihangir Sports Club’ın veri sahiplerini bilgilendirme şartını sağlayarak bu hususta yetki verdiği gerçek/tüzel kişiler tarafından işleme tabi tutulur. 

Bu doğrultuda, işbu Gizlilik Politikası sizlerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve sizleri bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çerez Politikası işbu Gizililik Politikası’nın ayrılmaz parçasıdır. 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da manuel yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle

Şirketimize bildirmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün 

içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 

page2image4045514864

durumunda, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Elektronik İletiler 

Elektronik iletiler ile ilgili olarak bizimle iletişim kurmanız sırasında ve diğer her türlü Cihangir Sports Club mecrasında vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde iletişim bilgileriniz üzerinden, Cihangir Sports Club ve iş ortakları tarafından sunulan hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgiler, mevzuat duyuruları ve ilgi çekici bulacağınız diğer konular hakkında elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerin bir veya birden fazla iletişim kanalı üzerinden iletiminin durdurulması talebinizi Cihangir Sports Club’a iletebilirsiniz. 

Telefon : +90 (212) 245 12 55
E-Posta : 
info@cihangirsportsclub.com